Aktualności

Regulamin konkursu pod nazwą  „Kongres i  Targi LNE”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „ Kongres i  Targi LNE” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok, Poland prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy. KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, REGON 200286562. . (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.glyskincare.eu

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

  1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 09.10.2017 do 23.10.2017  roku. Organizatorowi przysługuje prawo             skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany       w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na stronie internetowej Organizatora

        http://glyskincare.eu/ . Wykorzystywane w tym celu mogą być również  plakaty i ulotki informacyjne   o Konkursie, rozmieszczane w miejscach zakupu sprzętu medycznego (apteki, sklepy medyczne).

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej http://glyskincare.eu/ w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

  1. ZASADY KONKURSU

 

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu  "Kongres i  Targi LNE” i spełni poniżej określone warunki konkursowe:

3.1.1 W poście dotyczącym konkursu „Kongres i  Targi LNE” oznaczy w komentarzu znajomego i w jak najciekawszy sposób uzasadni dlaczrgo to właśnie go chciałby zabrać na Kongres i  Targi LNE

  1. NAGRODY

 

4.1 W Konkursie przewidziana jest łącznie jedna nagroda w postaci jednego podwójnego zaproszenia na Kongres i Targi LNE

4.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361).

 

  1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 1 (słownie: jeden) zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej interesujących form artystycznych spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską, lub drogą elektroniczną na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny estetykę, oryginalność, innowacyjność techniki.

  1. DANE OSOBOWE

 

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu  będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.). Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji zakupu lub w kartach konkursowych) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.

6.3. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.

6.4. Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe   nie będą udostępniane innym podmiotom.

  1. REKLAMACJE

 

7.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Galeria zdjęć